Logga in

Kundportal

Meny

 

Integritetspolicy

Vi vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss och vi värnar om din personliga integritet. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Personuppgiftsansvarig är Solarwork AB, organisationsnummer 559112-0448, Auroragränd 1 , 12761, Skärholmen (benämns hädanefter som “Bolaget”). Bolaget driver hemsidan www.solarwork.se.

Som personuppgiftsansvarig är det vårt ansvar att se till så att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt enligt tillämplig lagstiftning.

I denna integritetspolicy använder vi begreppet “personuppgifter” för att beskriva information som direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk person. Du har rätt att invända till vår personuppgiftsbehandling i vissa avseenden, läs mer nedan under respektive ändamål. Det är viktigt att du läser och förstår vår integritetspolicy innan du använder vår Tjänst.

 

1. VILKEN INFORMATION VI SAMLAR IN OCH VARFÖR

1.1 SOLARWORK

Ändamål: För att kunna tillhandahålla Solarworks tjänster (benämns hädanefter som “Tjänsten”).

Kategorier av personuppgifter

Vi samlar in och behandlar följande kategorier av personuppgifter i samband med att du använder vår Tjänst: namn, personnummer, telefonnummer, adress, e-postadress och cookie-data.

Personuppgiftsbehandlingar som utförs

Vi behandlar personuppgifterna på följande sätt: registrering, kontakt via e-post, kontakt via telefon, kontakt via sms och hantering av kundtjänst.

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Personuppgifterna som vi behandlar har lämnats av dig.

Personuppgifterna som vi behandlar har även inhämtats från el.se, solceller.nu och LinkedIn.

Vilka andra kan komma få tillgång till dina personuppgifter?

Inga. Vi lämnar aldrig ut dina uppgifter utan ditt tillstånd.

Laglig grund

Den legala grunden för personuppgiftsbehandlingen är fullgörande av avtal med dig som använder dig av Tjänsten.

Din rätt att motsätta dig behandlingen

Denna behandling av dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra Tjänsten. Om du vill motsätter dig denna typ av behandling kan vi tyvärr inte erbjuda Tjänsten.

Lagringsperiod

Vi behandlar och lagrar dina personuppgifter för detta ändamål i 5 år räknat från följande tidpunkt: Fr.o.m. första kontakt med kund.

Personuppgifter som förekommer i fakturaunderlag sparas i enlighet med lagkrav i den svenska bokföringslagen.

2. VAR BEHANDLAR VI DINA UPPGIFTER?

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla våra egna IT- system finns inom EU/EES.

3. DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt till tillgång (registerutdrag)

Vi är alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter och ifall du vill få en bättre översikt av vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till de uppgifterna.

Tänk på att ifall vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person.

Rätt till rättelse

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade. Beroende på ändamålet med behandlingen har du även rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering

Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig ifall:

– Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.
– Du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.

– Du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.
– Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.
– Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av.

Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter, t.ex. bokföringslagstiftningen. Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer vi istället att blockera personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen.

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta. Om vi inte längre behöver personuppgifterna för de fastställda ändamålen, men du däremot behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss. Det innebär att du kan begära att vi inte raderar dina uppgifter.

Om du har invänt mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort som laglig grund för ett ändamål kan du begära begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida våra berättigade intressen väger tyngre än dina intressen av att få uppgifterna raderade. Om behandlingen har begränsats enligt någon av situationerna ovan får vi bara, utöver själva lagringen, behandla uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller ifall du har lämnat ditt samtycke.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling

Du har alltid rätt att slippa marknadsföring och att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning. Se mer om de specifika legala grunderna under respektive ändamål. Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet liksom upphöra med alla typer av direktmarknadsföring.

Rätt till dataportabilitet

Du har i vissa fall rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet). En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserad.

Utöva dina rättigheter

Du utövar dina rättigheter genom att mejla din begäran till dataskyddsombud@solarwork.se.

4. HUR VI SKYDDAR DINA UPPGIFTER

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter. Det innebär att personuppgifterna lagras i system med begränsad åtkomst, det finns intrångsförebyggande brandväggar samt ddos-skydd och det finns systemövervakning och händelseloggning för att kunna logga användaråtkomst.

5. INTEGRITETSSKYDDSMYNDIGHETEN

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) är ansvarig myndighet för att övervaka tillämpningen av personuppgiftslagstiftningen/GDPR. Om du anser att vi hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du lämna in ett klagomål till denna myndighet. Du kontaktar dem genom att ringa till 08-6576100 eller maila till imy@imy.se

6. KONTAKTUPPGIFTER

Om du har frågor om vår behandling av personuppgifter går det bra att skicka ett e- postmeddelande till info@solarwork.se eller ringa 010-1880970.

7. ÄNDRINGAR I DENNA POLICY

Om vi ändrar vår integritetspolicy kommer vi att publicera den uppdaterade policyn här, med datum för ändringen. Vid betydande ändringar av vår policy som förändrar våra integritets- principer väsentligt kan vi även komma att meddela dig på annat sätt, till exempel via e-post eller genom att publicera ett meddelande på vår webbplats att ändringen träder i kraft.

Denna integritetspolicy trädde i kraft 2023-01-01.

offert för grön solel

Sänkta elkostnader, miljövänlig energi.
En solklar win-win.

Låt oss visa vilken skillnad solceller kan göra för både ekonomi och miljö. När du skickar in en intresseanmälan så ger vi dig en kostnadsfri offert och förstudie utan förpliktelser.  Välkommen med din intresseanmälan!

Företag